Banner
 
  Dot   Home  
  Dot   Forum  
  Dot   Ränge  
  Dot   RuleZ  
 
  Dot   Chronik  
  Dot   Bibliothek  
  Dot   Patches  
 
  Dot   Event  
  Dot   Video  
  Dot   Screens  
 
  Dot   Community  
  Dot   Info´s  
  Dot   Gilden  
  Dot   Sonstige  
 
  Dot   Disclaimer  
  Dot   Impressum  
 
 

warhammer

14 März, 2011

 
 
 
 
   
 
rahmen Rahmen rahmen
 
Übersicht Magiekrafttränke
 
rahmen Rahmen rahmen
----

Klicke auf das entsprechende Rezept, um mehr darüber zu erfahren (noch in Arbeit)

Rezept-Name Skill Kosten Verkauf Verlust
schwaches Machtelixier 408 0,6000 0,3000 0,3000
schwacher Machttrank 456 1,7000 0,8500 0,8500
schwache Machtessenz 504 3,0500 1,5250 1,5250
Machtelixier 496 0,8000 0,4000 0,4000
Machttrank 550 2,1000 1,0500 1,0500
Machtessenz 604 3,4000 1,7000 1,7000
besseres Machtelixier 589 1,3000 0,6500 0,6500
besserer Machttrank 641 3,1000 1,5500 1,5500
bessere Machtessenz 693 4,9000 2,4500 2,4500
starkes Machtelixier 684 2,5000 1,2500 1,2500
starker Machttrank 723 5,5000 2,7500 2,7500
starke Machtessenz 762 8,5000 4,2500 4,2500
sofortiges Machtelixier
[Drop: Angereichertes Quecksilber]
1000 5,0000 2,5000 2,5000
starkes sofortiges Machtelixier
[Drop: Angereichertes Quecksilber]
1030 12,7500 6,3750 6,3750
mächtiges sofortiges Machtelixier
[Drop: Angereichertes Quecksilber]
1060 18,5000 9,2500 9,2500
   
 
 
EA
 
mysthic
 
Artwork and screen shots Copyright © 2001-2007 Mythic Entertainment, Inc. All rights reserved. Used with permission of Mythic Entertainment, Inc.
Copyright © 2001-2010  All rights reserved by  Nordic Forces
 
  Dot   Shrounded of Isles  
  Dot   Foundations  
  Dot   Trial of Atlantis  
  Dot   New Frontiers  
  Dot   Catacombs  
  Dot   Darkness Rising  
  Dot   Labyrinth of the Minotaur  
 
  Dot   Befehle  
  Dot   Karten  
  Dot   Pferde  
  Dot   Reichfähigkeiten  
  Dot   Tipps  
  Dot   Trophy  
 
  Dot   Übersicht  
  Dot   Alchemie  
  Dot   Rezepte Alchemie  
  Dot   Farbübersicht  
  Dot   Rüstungsübersicht  
  Dot   Belagerungshand.  
  Dot   Bannzauber  
 
  Dot   Wallpaper  
  Dot   UI Benutzeroberf.  
  Dot   Tools  
 
  Dot   Hintergrund