Banner
 
  Dot   Home  
  Dot   Forum  
  Dot   Ränge  
  Dot   RuleZ  
 
  Dot   Chronik  
  Dot   Bibliothek  
  Dot   Patches  
 
  Dot   Event  
  Dot   Video  
  Dot   Screens  
 
  Dot   Community  
  Dot   Info´s  
  Dot   Gilden  
  Dot   Sonstige  
 
  Dot   Disclaimer  
  Dot   Impressum  
 
 

warhammer

14 März, 2011

 
 
 
 
   
 
rahmen Rahmen rahmen
 
Übersicht Trophäentinkturen
 
rahmen Rahmen rahmen
----

Klicke auf das entsprechende Rezept, um mehr darüber zu erfahren

Rezept-Name Skill Kosten Verkauf Verlust
schwache Säugetiertinktur 530 0,9996 0,4998 0,4998
schwache Reptilientinktur 531 1,0000 0,5000 0,5000
schwache Vogeltinktur 532 1,0230 0,5115 0,5115
schwache Fleischfressertinktur 533 1,0500 0,5250 0,5250
schwächere Säugetiertinktur 855 24,9000 12,4500 12,4500
schwächere Reptilientinktur 856 25,0000 12,5000 12,5000
schwächere Vogeltinktur 857 25,0900 12,5450 12,5450
schwächere Fleischfressertinktur 858 25,1000 12,5500 12,5500
stärkere Säugetiertinktur 945 64,8500 32,4250 32,4250
stärkere Reptilienrtinktur 946 65,0000 32,5000 32,5000
stärkere Vogeltinktur 947 65,5000 32,7500 32,7500
stärkere Fleischfressertinktur 948 66,0000 33,0000 33,0000
starke Säugetiertinktur 1010 98,5000 49,2500 49,2500
starke Reptilientinktur 1011 100,0000 50,0000 50,0000
starke Vogeltinktur 1012 101,5000 50,7500 50,7500
starke Fleischfresertinktur 1013 103,0000 51,5000 51,5000
außergewöhnliche Riesentinktur 1070 250,0810 125,0405 125,0405
   
 
 
EA
 
mysthic
 
Artwork and screen shots Copyright © 2001-2007 Mythic Entertainment, Inc. All rights reserved. Used with permission of Mythic Entertainment, Inc.
Copyright © 2001-2010  All rights reserved by  Nordic Forces
 
  Dot   Shrounded of Isles  
  Dot   Foundations  
  Dot   Trial of Atlantis  
  Dot   New Frontiers  
  Dot   Catacombs  
  Dot   Darkness Rising  
  Dot   Labyrinth of the Minotaur  
 
  Dot   Befehle  
  Dot   Karten  
  Dot   Pferde  
  Dot   Reichfähigkeiten  
  Dot   Tipps  
  Dot   Trophy  
 
  Dot   Übersicht  
  Dot   Alchemie  
  Dot   Rezepte Alchemie  
  Dot   Farbübersicht  
  Dot   Rüstungsübersicht  
  Dot   Belagerungshand.  
  Dot   Bannzauber  
 
  Dot   Wallpaper  
  Dot   UI Benutzeroberf.  
  Dot   Tools  
 
  Dot   Hintergrund