Banner
 
  Dot   Home  
  Dot   Forum  
  Dot   Ränge  
  Dot   RuleZ  
 
  Dot   Chronik  
  Dot   Bibliothek  
  Dot   Patches  
 
  Dot   Event  
  Dot   Video  
  Dot   Screens  
 
  Dot   Community  
  Dot   Info´s  
  Dot   Gilden  
  Dot   Sonstige  
 
  Dot   Disclaimer  
  Dot   Impressum  
 
 

warhammer

14 März, 2011

 
 
 
 
   
 
rahmen Rahmen rahmen
 
Kopfgeldpunkte - ML - XP - Sonstige Items
 
rahmen Rahmen rahmen

line

Item
Beschreibung
Kosten
Luminescent Abrogo Stein RA - Respec
5000
Stern des Schicksals (Star of Destiny) ML - Respec
5000
Luminescent Cambiare Stein CL - Respec
50
Chestnut Pferd Advanced Pferd
1000
Geschwindigkeit der Jagd Antreibergeschwindigkeit
10

line

Item
Beschreibung
Kosten
Levelprämie des Einblicks 1% XP
10
Masterlevelprämie der Enthüllung 1% MLXP
10
Grosse Levelprämie des Einblicks 10% XP
100
Grosse Masterlevelprämie der Enthüllung 10% MLXP
100

line

Item
Beschreibung
Kosten
Artefakt Schriftrollen 1 Schriftrolle
100
Artefakt Schriftrollen 2 Schriftrolle
200
Artefakt Schriftrollen 3 Schriftrolle
300
   
 
 
EA
 
mysthic
 
Artwork and screen shots Copyright © 2001-2007 Mythic Entertainment, Inc. All rights reserved. Used with permission of Mythic Entertainment, Inc.
Copyright © 2001-2010  All rights reserved by  Nordic Forces
 
  Dot   Shrounded of Isles  
  Dot   Foundations  
  Dot   Trial of Atlantis  
  Dot   New Frontiers  
  Dot   Catacombs  
  Dot   Darkness Rising  
  Dot   Labyrinth of the Minotaur  
 
  Dot   Befehle  
  Dot   Karten  
  Dot   Pferde  
  Dot   Reichfähigkeiten  
  Dot   Tipps  
  Dot   Trophy  
 
  Dot   Übersicht  
  Dot   Alchemie  
  Dot   Rezepte Alchemie  
  Dot   Farbübersicht  
  Dot   Rüstungsübersicht  
  Dot   Belagerungshand.  
  Dot   Bannzauber  
 
  Dot   Wallpaper  
  Dot   UI Benutzeroberf.  
  Dot   Tools  
 
  Dot   Hintergrund